Borgermøde vedr. ny kommuneplan på torsdag klokken 19.00 i forsamlingshuset

Husk at der er borgermøde på torsdag i forsamlingshuset.

Det er Gjessø Lokalråd som afholder borgermøde vedr. kommuneplan 2017 2028 for Silkeborg kommune.

Ny kommuneplan er i høring fra 1. februar til og med 29. marts, hvor alle kan komme med input til planen.

Her er link til ny kommuneplan

Du kan møde politikere, personer fra administrationen i Silkeborg kommune, den by ansvarlige for Gjessø,  Lokalrådet og sikkert mange flere fra byen.

Fastelavnsfest hos “Min købmand”

Søndag 26. februar kl. 14.00 inviterer Jette Mark fra “Min Købmand” i Gjessø alle til en stor Fastelavnsfest foran butikken.

Der er tøndeslagning for alle børn og til dagens kattekonge og – dronning er der en gave. Alle børn får en slikpose.

Herudover er der fastelavnsboller, kaffe og saft til alle, der dukker op.

Bak op om årets fastelavnsfest i Gjessø og støt op om “Min købmand”, der gør en stor indsats for vores by!!!!!!!

Spaghettigudstjeneste i Them Kirke

Tirsdag 28. februar kl. 17.30 er der igen spaghettigudstjeneste i Them Kirke.
Temaet denne gang er Fastelavn.
Efter gudstjenesten er der spaghetti og kødsovs i Sognehuset til en pris a 25 kr. for voksne – børn spiser gratis med. I anledning af fastelavn er der en lille overraskelse til børnene i forbindelse med spisningen

Generalforsamling i Forsamlingshuset

Kl. 19 i aften afholdes der generalforsamling i Gjessø Forsamlingshus. Alle borgere i Gjessø og nærmeste omegn er automatisk medlemmer af “Gjessø Forsamlingshus”, og har dermed adgang til generalforsamlingen.

Forsamlngshusets vedtægter og det seneste regnskab kan ses på hjemmesiden: gjessoeforsamlingshus.dk

Efter generalforsamlingen fortæller Verner Møller om en spændende tur til Afrika.

 

Generalforsamling i Gjessø Grundejerforening

Indkaldelse til Generalforsamling i Gjessø Grundejerforening

Herved indkaldes til foreningens ordinære generalforsamling henhold til vedtægterne § 6, som afholdes

Onsdag den 22.03. 2017 kl. 19.30 i Gjessø Forsamlingshus

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Det reviderede regnskab.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5. Valg af 2 suppleanter,
6. Hvert andet år: Valg af 2 revisorer.
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt.

c) Indkaldelse skal ske med mindst 3 ugers varsel med skriftlig meddelelse til alle
medlemmer.
d) Forslag, der ønskes behandlet som et særskilt punkt på den ordinære
generalforsamling, skal fremsættes skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før
generalforsamlingen. Indkomne forslag offentliggøres ved opslag i Gjessø eller kan
rekvireres hos formanden senest 1 uge før generalforsamlingen.
e) Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller
når mindst 713 af foreningens medlemmer skriftlig fremsætter krav herom med
angivelse af dagsorden. Indkaldelse skal i så fald ske omgående og efter
bestemmelserne under punkt c).
f) Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, og alle vedtagelser sker ved simpelt stemmeflertal, jf. dog bestemmelserne i § 7.

§7
Vedtægtsændringer
a) Forslag til vedtægtsændringer kan kun behandles på generalforsamlingen, hvis de er
beskrevet i den skriftlige indkaldelse.
b) Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves 2/3 af de fremmødte medlemmers
tilslutning
c) Det er en forudsætning for en vedtægtsændrings ikrafttræden, at den ikke er i strid
med de gældende lokalplaner m.v. Ændringer skal godkendes af Silkeborg Kommune.