Referat af generalforsamling for lokalrådet 23/3- 2022

1. Velkomst ved siddende lokalrådsformand eller andet medlem.

Flemming bød velkommen

2. Valg af ordstyrer.

Kristian Mortensen valgt.

3. Valg af to stemmetællere.

Magnus og Carina valgt

4. Årsberetning ved siddende lokalrådsformand.

5. Godkendelse af årsberetningen.

Carina spørg til fodgængerfelt, dette er først et punkt i 2022

Ricco spørg til hvad planen for hastighedsbegrænsning på Løgager vej, vi har foreslået en 2-1vej med hastighedsbegrænsning på 60km/t

6. Fremlæggelse af revideret regnskab ved lokalrådets kasserer.

Ib fremlagde regnskab og der står ca 14.000kr på kontoen pr dags dato.

7. Behandling af indkomne forslag og punkter.

Der er ingen forslag

8. Valg til lokalråd – lige år er tre medlemmer på valg og ulige år er to medlemmer på valg.

Jan og Ib modtager genvalg, Flemming modtager ikke genvalg.

Casper Hald, Kasper Thomassen og Jeppe Kjems stiller også op.

Der blev afholdt afstemning, de 3 med flest stemmer bliver bestyrelsesmedlemmer og de med færrest stemmer bliver suppleant.

Bestyrelsen konstituere sig ved først kommende møde.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant for et år.

Carina valgt som revisor og Flemming valgt som suppleant

10. Eventuelt