Ordensregler for Gjessø sø

Formålet med disse ordensregler er at fastlægge regler for brug af søen samt sikre søens økologiske balance. Søen og søbredden er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3.

Silkeborg Kommune fører løbende kontrol med badevandskvaliteten i badevandssæsonen fra 1. juni til 31. august. I tilfælde af dårlig badevandskvalitet opsætter kommunen skilte med forholdsregler ved badning.

De to badebroer ligger i byen i et villakvarter med naboer helt tæt på. Tag derfor hensyn og hjælp med at passe godt på stedet ved at overholde ordensreglerne.

Ordensregler

1. Hold søen ren – affald skal i affaldsbeholder. Henkastning af affald er forbud.

2. Der må ikke tisses i vandet.

3. Husk altid at have hund i snor på fællesområde – også i vandet.

4. Det er ikke tilladt at tænde bål på fællesområde.

5. Der må ikke grilles på træbroerne.

6. Musik er ikke tilladt på sø eller fællesområde, medmindre anvendelsen ikke giver anledning til gene eller ulempe for mennesker eller dyreliv.

7. Overnatning og campering er ikke tilladt på fællesområde.

8. Det er ikke tilladt at fodre ænder – det er hverken godt for vandmiljø eller ænder.

9. Powerbait og lignende må ikke benyttes ved fiskeri.

10. Det er ikke tilladt af sejle med motordrevne fartøjer.

11. Landgang og ophold på broer på privatejede arealer må kun finde sted efter aftale med lodsejer. Nødstilfælde undtaget.

12. Personer som færdes på søen, skal udvise respekt, optræde hensynsfuld og må ikke være til gene for såvel mennesker som dyreliv.

13. Det er ikke tilladt at udsætte fisk og andre dyr, som ikke hører hjemme i den danske natur.

14. Benyttelse af grundejerforeningens broer, badning i søen og sejlads på søen er på eget ansvar.

15. Færdsel på søen med køretøjer under isperioder er forbudt.

16. Redningsposter må kun åbnes/benyttes i tilfælde af nød eller ved eftersyn.

17. Retten til jagt, fiskeri på søerne – herunder regulering af andebestanden på søen, reguleres af de gældende love og bekendtgørelser.

18. Søens naturlige vegetation må ikke fjernes, befærdes eller beskadiges.

19. Badebroer og badebroer ved fællesarealerne kan bevares og vedligeholdes i deres nuværende udtrækning. Flydebroen tillades placeret på søen.

20. Etablering eller ændring af bade- og bådebroer samt andre anlæg i og ved søen kræver dispensation fra kommunen:

https://silkeborg.dk/borger/natur-og-miljoe/vandloeb-og-soeer/broer-bolvaerker-og-terraenregulering

21. Bredejer skal undgå at gødske og at bruge sprøjtegift.

22. I henhold til vandløbsloven er det ikke tilladt at bortlede vand, oppumpe søvand eller foranledige at vandstanden forandres.

Silkeborg Kommune og Gjessø Lokalråd