§ 1 Lokalrådets navn er Gjessø Lokalråd, og det dækker skoledistriktet for Gjessø skole i Silkeborg Kommune.

§ 2 Lokalrådets formål er:

Lokalrådet tager sager op af almen karakter eller sager rejst af en eller flere borgere i lokalrådsområdet.

Lokalrådet kan ligeledes tage sager op på eget initiativ.

§ 3 Lokalrådet består af fem medlemmer.

Valg til lokalrådet sker ved lokalrådets årlige generalforsamling.

Lige år vælges tre medlemmer, der sidder i to år, og ulige år vælges to medlemmer, der ligeledes sidder i to år.

Suppleanter vælges jf. §5 og der vælges som udgangspunkt to suppleanter. Suppleanter vælges kun for et år. Indtræder en suppleant i lokalrådet i stedet for et udtrædende medlem, sidder suppleanten i lokalrådet det udtrædende medlems resterende valgperiode.

Alle, der har stemmeret ved kommunevalget og har bopæl i Gjessø skoledistrikt på dagen for Gjessø Lokalråds generalforsamling, har stemmeret ved generalforsamlingen og er valgbare til Gjessø Lokalråd.

Kandidater, som ønsker opstilling til lokalrådet, kan meddele deres kandidatur forud for generalforsamlingen eller på selve generalforsamlingen.

Valget afvikles af det siddende lokalråd.

GENERALFORSAMLING

§ 4 Generalforsamlingen afholdes årligt inden udgangen af marts måned. Det siddende lokalråd indkalder offentligt til generalforsamlingen med minimum 4 ugers varsel. Indkaldelsen kan ske ved opslag på lokalrådets hjemmeside eller anden fælles hjemmeside for lokalrådsområdet, i lokal butik, på Gjessø Skole og i den lokale avis.

Offentliggørelse af generalforsamlingen via sociale medier anses ikke for værende tilstrækkelig.

Punkter, der ønskes til afstemning på generalforsamlingen, skal være det siddende lokalråd ved formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Senest 14 dage før generalforsamlingen offentliggør det siddende lokalråd den endelige dagsorden for generalforsamlingen og navne på eventuelle kandidater, der ønsker at stille op til valg til lokalrådet på generalforsamlingen.

Dagsorden for generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:

  1. Velkomst ved siddende lokalrådsformand eller andet medlem.
  2. Valg af ordstyrer.
  3. Valg af to stemmetællere.
  4. Årsberetning ved siddende lokalrådsformand.
  5. Godkendelse af årsberetningen.
  6. Fremlæggelse af revideret regnskab ved lokalrådets kasserer.
  7. Behandling af indkommende forslag og punkter.
  8. Valg til lokalråd – lige år er tre medlemmer på valg og ulige år er to medlemmer på valg.
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant for et år.
  10. Eventuelt

§ 5 Alle, der er minimum 18 år og har bopæl i Gjessø Skoledistrikt på dagen for generalforsamlingen, har stemmeret til generalforsamlingen.

Stemmeafgivningen skal som udgangspunkt være skriftlig og kræver personligt fremmøde.

Der afgives stemmer i forhold til antallet af lokalrådsmedlemmer, der er på valg. Er der således to lokalrådsmedlemmer på valg, kan der afgives to stemmer per fremmødte stemmeberettigede person, er der tre på valg, kan der afgives tre stemmer og så fremdeles. Der kan kun afgives en stemme per kandidat. De kandidater, der opnår højeste stemmetal, er valgt som lokalrådsmedlemmer. De næstfølgende står til rådighed som suppleanter i den rækkefølge, som deres stemmetal berettiger til. Ved stemmelighed trækkes der lod om placering som suppleant.

Hvis der ikke findes to suppleanter ved det første kandidatvalg, kan der afholdes en efterfølgende afstemning for valg af suppleant eller suppleanter. De stemmeberettigede har stemmer i forhold til antal suppleanter, der er på valg. Er der to suppleant på valg, bliver den kandidat, som får flest stemmer, første suppleant, og den som får næstflest anden suppleant. Overstiger antallet af kandidater ikke antallet af personer på valg, så behøves ingen afstemning, med mindre en af de fremmødte stemmeberettigede udtrykker ønske om det.

§ 6 Hvis et lokalrådsmedlem flytter fra lokalrådsområdet, udtræder vedkommende automatisk af lokalrådet. Et medlem kan endvidere anmode om at udtræde. Anmodningen skal godkendes på et ordinært lokalrådsmøde. I begge tilfælde indtræder en suppleant i det aftrædende medlems valgperiode.

Når et lokalrådsmedlem udtræder af lokalrådet og erstattes af en suppleant, kan lokalrådet foretage en ny konstituering jf. §9.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

§ 7 Lokalrådet kan til enhver tid indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis et flertal i et beslutningsdygtigt lokalråd på et møde stemmer herfor.

En ekstraordinær generalforsamling kan minimum indkaldes med 14 dages varsel.

Dagsorden til den ekstraordinære generalforsamling skal foreligge og offentliggøres senest 7 dage før den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse og jf. § 4.

LOKALRÅDETS VIRKE OG FORRETNINGSORDEN

§ 8 Lokalrådets funktionsperiode begynder efter generalforsamlingen og regnskabsåret følger kalenderåret.

Lokalrådets regnskab gennemgås på generalforsamlingen og indsendes til Silkeborg Kommune inden den 1. april som dokumentation for foregående års tilskud.

§ 9 Lokalrådet skal umiddelbart efter generalforsamlingen konstituere sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Konstitueringen kan gentages.

Lokalrådet fastsætter sin egen forretningsorden, dog gælder at:

Som udgangspunkt er lokalrådsmøder åbne, og borgere kan anmode om lov til at deltage i lokalrådsmøderne og fremlægge emner og synspunkter for lokalrådet. Af praktiske årsager skal en borger, der ønsker at deltage i et lokalrådsmøde, meddele formanden dette med minimum 8 dages varsel.

§ 10 Lokalrådet er beslutningsdygtigt, når mindst tre medlemmer er til stede.

§ 11 Lokalrådet kan inddrage suppleanter i lokalrådets arbejde, og suppleanterne kan deltage i lokalrådsmøderne. Suppleanter, der deltager i lokalrådsmøder, har dog ikke stemmeret.

§ 12 Lokalrådet tegnes af formanden.

§ 13 For lokalrådets forpligtelser hæfter alene lokalrådet med lokalrådets formue.

§ 14 Lokalrådet kan nedsætte og nedlægge arbejdsgrupper efter behov.

§ 15 Lokalrådet kan afholde borgermøder efter behov.

VEDTÆGTER OG NEDLÆGGELSE

§ 16 Lokalrådets vedtægter kan kun ændres på den ordinære eller en ekstraordinær generalforsamling, hvor dagsordenspunktet er meddelt ved en offentlig indkaldelse med mindst 14 dages varsel, og dersom to tredjedele af de fremmødte stemmeberettigede – jf.§5 – stemmer for ændringsforslaget. Ændringer i vedtægten skal godkendes af Silkeborg Kommune, såfremt lokalrådet modtager tilskud fra Silkeborg Kommune.

§ 17 En eventuel opløsning og nedlæggelse af lokalrådet kan kun besluttes på to på hinanden følgende generalforsamlinger (ordinær såvel som ekstraordinær), hvor dagsordenspunktet er meddelt ved en offentlig indkaldelse med mindst 14 dages varsel, og såfremt to tredjedele af de

fremmødte stemmeberettigede på den ordinære generalforsamling stemmer for og mere end halvdelen af de fremmødte stemmeberettigede på den ekstraordinære generalforsamling stemmer for. De to generalforsamlinger kan minimum afholdes med 30 dages mellemrum.

Ved en eventuel opløsning og følgende nedlæggelse af lokalrådet tilfalder en eventuel kassebeholdning almennyttige formål i lokalområdet, efter beslutning på den sidste og besluttende generalforsamling. Beslutningen om fordeling af kassebeholdningen kan dog ikke stride imod Silkeborg Kommunes bestemmelser for lokalrådenes virke.

Vedtaget på lokalrådets ekstraordinære generalforsamling/borgermøde i Gjessø Forsamlingshus den 11. marts 2020.

§5 revideret på ekstraordinær generalforsamling i Gjessø Forsamlingshus den 29. marts 2023.