Vedtægter for hjemmesiden Gjessø.dk/Gjesso.dk

Formål:

Hjemmesidens formål er gennem de digitale medier:

 • at være medvirkende til at binde landsbyen Gjessø, dens beboere og foreninger sammen.
 • at brande Gjessø som en attraktiv landsby med et rigt foreningsliv, smuk natur, skole, børnehave og købmand tæt på byen Silkeborg og motorvej.
 • at informere udadtil om Gjessø og fungere som fælles indgang til Gjessøs foreninger.

Hjemsted:

Gjessø, Silkeborg Kommune.

Bidragsydere til hjemmesiden:

Alle kan skrive indlæg på forsiden og lægge aktiviteter i kalenderen ved at registrere sig som bruger på siden.

Alle kan få tilsendt nyhedsbrevet, som udsendes hver gang, der kommer et nyt indlæg på forsiden.

Alle foreninger og virksomheder med tilknytning til Gjessø kan få et link på hjemmesiden til deres egen hjemmeside. Et eventuelt årligt beløb for at have dette link fastsættes af redaktørgruppen.

Hvis en forening eller virksomhed ønsker at have adgang som redaktør med muligheden for at have deres eget webindhold liggende på serveren, indgår man i den gruppe, der finansierer hjemmesiden ud fra reglerne beskrevet nedenfor.

Ledelse:

Drift og udvikling af hjemmesiden ledes af en gruppe af redaktører. Hver forening der medvirker til finansiering af hjemmesiden udpeger en redaktør til denne gruppe. Redaktørerne kan udskiftes løbende i overensstemmelse med konstitueringen i de enkelte foreningers bestyrelse.

Gruppen af redaktører udpeger en webmaster, der varetager den daglige drift af hjemmesiden og kontakten til teknisk IT-leverandør.

Redaktørerne mødes mindst en gang årligt og fastlægger her:

 • Nye tiltag og ændringer på siden
 • Budget for det kommende år
 • Teknisk IT-leverandør af hjemmesiden
 • Valg af webmaster

Mødet skal være afholdt senest 1.6 og indkaldelse varsles seneste 14 dage før af webmaster, som også leder mødet.

Redaktørgruppen kan til enhver tid indkalde til møde med henblik på ændring af hjemmesiden eller økonomi.

Alle ændringer i de økonomiske forhold skal godkendes af de tilknyttede foreninger.

Hver forenings redaktør råder over foreningens egne sider hvad angår indhold, layout og funktionalitet med mindre det strider imod fælles beslutninger i redaktørgruppen i relation til økonomi, layout eller funktionalitet.

De dele af hjemmesiden der er fælles mellem foreningerne ændres kun efter forudgående beslutning i redaktørgruppen.

                     

Teknologi:

Hjemmesiden anvender de to domæner Gjessø.dk og Gjesso.dk. Disse domæner ejes af Gjessø Lokalråd, men kan kun benyttes som beskrevet i disse vedtægter med mindre andet besluttes af de tilknyttede foreninger.

Redaktørgruppen er bemyndiget til på vegne af de tilknyttede foreninger at indgå aftale med IT-leverandør ud fra de betingelser, der er givet i det fastlagte budget og de besluttede funktionaliteter på hjemmesiden.

Økonomi:

Hjemmesidens regnskab varetages af Gjessø Ungdomsforening (GUF). Regnskabsåret løber fra 1.1 til 31.12. Udgifter fordeles mellem foreningerne efter en fordelingsnøgle, der modsvarer den enkelte forenings brug af siden.

Udgifterne til hjemmesiden opdeles i driftsudgifter og udgifter til etablering af nye funktionaliteter.

Driftsudgifterne opdeles i udgifter til funktioner alle benytter og udgifter til ekstra funktionaliteter, som kun enkelte foreninger benytter.

Alle tilsluttede foreninger deler ligeligt driftsudgifter til fælles funktioner. Driftsudgifterne til funktionaliteter, som kun enkelte foreninger benytter, deles af disse foreninger.

Udgifter til etablering af nye funktionaliteter betales af de foreninger, der forventes at ville benytte dem. Hvis andre foreninger senere ønsker at gøre brug af dem, indgås aftale mellem de involverede foreninger om kompensation af de foreninger, der betalte etableringen.

Budget for det kommende års udgifter fastlægges på det årlige redaktørmøde. Budgettet skal herefter godkendes af bestyrelserne i de enkelte foreninger. Eventuel afvisning af budgettet skal indeholde forslag til nyt budget. Der er herefter følgende muligheder:

 • Et nyt redaktørmøde reviderer budgettet som herefter sendes til godkendelse i de tilsluttede foreninger.
 • Den eller de foreninger der ikke kan godkende budgettet, forlader redaktørgruppen og hjemmesidens finansierende gruppe, men kan stadig beholde et link til anden hjemmeside på lige fod med andre foreninger og virksomheder, der har et link på siden.

Ændring af vedtægter:

Nærværende vedtægter kan ændres på det årlige redaktørmøde eller på det ekstraordinært redaktørmøde. Ekstraordinære redaktørmøder der omhandler ændring af vedtægter skal indkaldes med 14 dages varsel som det årlige møde. Ændringerne skal herefter godkendes af bestyrelserne i de enkelte foreninger. Eventuel afvisning af ændringsforslaget skal indeholde alternativt forslag til vedtægtsændring. Der er herefter følgende muligheder:

 • Et nyt redaktørmøde reviderer ændringsforslaget som herefter sendes til godkendelse i de tilsluttede foreninger.
 • Den eller de foreninger der ikke kan godkende ændringsforslaget, forlader redaktørgruppen og hjemmesidens finansierende gruppe, men kan stadig beholde et link til anden hjemmeside på lige fod med andre foreninger og virksomheder, der har et link på siden.