Dagsorden:

1) Gjessø Lokalråd – re-konstituering af bestyrelsen

Referat: Jan og Ib har trukket sig fra Lokalråd.

Ny konstituering: Suppleanterne Jeppe og Kasper træder ind i bestyrelsen. Jeppe bliver ny næstformand og Casper bliver kasserer.

2) Aktuelle fokusområder:

By- og boligudvikling

Referat: Gjessø har i kommunalt planlægningsregi fået status af område med “begrænset kapacitet”. Steen har efterspurgt begrundelse hos kommunen – afventer svar.

Mht. AAB (Almene boliger på Plutovej): Forventet start byggeri primo 2023

Mht. Købmand og fremtidig udvikling: Jeppe har haft dialog med Min Købmand (Jette & Niels), samt haft kontakt til Dagrofa, som tidligere har kigget på mulige placeringer af dagligvarehandel i Gjessø. Dagrofa vil opdatere rapporterne med nyeste data og der lægges herefter op til dialogmøde mellem Min Købmand, Lokalråd, evt. Kommunen og Dagrofa ift. muligheder for fremtidig sikring og udvikling af købmand i Gjessø. 

Varme- og energiplan (v. formand)

Referat: Vi afventer Klima- og Miljøudvalgsmøde d. 7/11 mht. tillægget til varmeplan. Evt. borgermøde afventes indtil vi ved mere. Liga Syd afventer svar på ansøgning ift. del i Norlys’ pulje til støtte af aktiviteter.

Trafik og veje/Trafiksikkerhed (v. Jeppe)

Referat: Få tilbagemeldinger på høring ift. bybus. Er meldt ind.

Vedr. Asklev/Sepstrup og trafiksikkerhed afventes Cykelhandle- og Trafiksikkerhedsplanerne fra Kommunen

Vedr. fodgængerfelt på Rustrupvej: Afventes foreløbig Cykelhandleplan, men vi efterspørger allerede nu handling/plan. Jeppe tager kontakt til Plan- og Vejudvalgsformanden.

Fra (Jeppes) møde på skolen med Forældrebestyrelsen: Der er lagt op til, at indkørslen til Gjessø Skole fra Brandevej (busholdepladsen) bliver med indkørsel forbudt for andre end bus. Kommunen er orienteret om problemer med “mørk” lygtepæl på p-pladsen bag ved skolen. Kommunen er orienteret om ønske om fart-nedsættelse på Brandevej. Umiddelbart ikke muligt, da vejen har status af gennemfartsvej. Fortsat dialog med Kommunen ift. dette. 

Byforskønnelse og byrum (v. Kasper)

Referat: Kasper efterspørger status på træ/planter på pladsen (Tingstedet) på Gl. Skolebakkevej hos Ib.

Andre foreninger i Gjessø (v. Steen)

Referat: Steen planlægger møde med alle foreninger ultimo januar 2023.

3) Information fra Sundheds- og Nærhedsudvalget (fast punkt)

Referat: Steen og Jeppe tager til Nærdemokratikonference d. 5/11. Tema: Outdoor

4) Politiske beslutninger for Gjessø (fast punkt) https://silkeborg.dk/Politik/Lokalraad-og-naerdemokrati/Politiske-beslutninger-for-dit-lokalomraade (se Gjessø)

Referat: Plan for detailhandel i Silkeborg åbner op for nye muligheder i Gjessø og andre små

omegnsbyer. Planen er under endelig udarbejdelse.

Gjessø er kommet på listen over byer, hvor der skal laves et kommuneplansrul. En umiddelbar gevinst af mødet med borgmesteren og Plan- og Vejudvalgsformanden i august.

5) Henvendelse fra Skovlyst (Gjessø Skov) (v. Skovfoged Jeppe Schultz, Hede Danmark) vedr. problemmer på Skovbakken mht. nedtrædning af hegn og dumpning haveaffald m.m. i skovkanten.

Referat: Steen udarbejder skriv til FB, hvor det tydeliggøres, at skoven omkring os er privat skov, hvilket medfører andre regler for bl.a. færdsel. Skoven er et af byens største aktiver, så vi skal passe på den og opføre os ordentlig.

6) Besøg af lokale byrødder på kommende møder?

Referat: God idé – vi tager det op igen på næste møde.

7) Diverse orienteringer fra formanden.

Referat: Der skal laves en vedtægtsændring ift. muligheden for at afgive stemmer ved Lokalrådsvalg (ved personvalg, skal man have tre stemmer mod i dag en stemme). Steen undersøger, om den vedtægtsændring evt. kan vedtages på en ekstraordinær generalforsamling umiddelbart inden næste generalforsamling.

8) Evt.

9) Næste møde

Næste møde d. 10/1 2023 kl. 19 i Klubhuset.

10) Godkendelse af referat  

Godkendt