Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Gjessø Lokalråd

d. 29. marts 2023 kl. 18:45 i Gjessø Forsamlingshus

Dagsorden

  1. Valg af ordstyrer
  2. Fremlæggelse og behandling af vedtægtsændring – Vedtægter for Gjessø Lokalråd – §5

Gjessø Lokalråd indstiller til, at §5 i ”Vedtægter for Gjessø Lokalråd”

§ 5 Stemmeafgivningen skal som udgangspunkt være skriftlig og kræver personligt fremmøde.

Ved valget skal der afgives en stemme på en kandidat. De kandidater, der opnår højeste stemmetal, er valgt som lokalrådsmedlemmer. De næstfølgende står til rådighed som suppleanter i den rækkefølge, som deres stemmetal berettiger til. Ved stemmelighed trækkes der lod om placering som suppleant.

I det fald, at ingen af de fremmødte stemmeberettigede modsætter sig det, kan afstemningen være mundtlig. Overstiger antallet af kandidater ikke antallet af personer på valg, så behøves ingen afstemning, med mindre en af de fremmødte stemmeberettigede udtrykker ønske om det.

Alle, der er minimum 18 år og har bopæl i Gjessø Skoledistrikt på dagen for generalforsamlingen, har stemmeret til generalforsamlingen.

Ændres til

 § 5 Alle, der er minimum 18 år og har bopæl i Gjessø Skoledistrikt på dagen for generalforsamlingen, har stemmeret til generalforsamlingen.

Stemmeafgivningen skal som udgangspunkt være skriftlig og kræver personligt fremmøde.

Der afgives stemmer i forhold til antallet af lokalrådsmedlemmer, der er på valg. Er der således to lokalrådsmedlemmer på valg, kan der afgives to stemmer per fremmødte stemmeberettigede person, er der tre på valg, kan der afgives tre stemmer og så fremdeles. Der kan kun afgives en stemme per kandidat. De kandidater, der opnår højeste stemmetal, er valgt som lokalrådsmedlemmer. De næstfølgende står til rådighed som suppleanter i den rækkefølge, som deres stemmetal berettiger til. Ved stemmelighed trækkes der lod om placering som suppleant.

Hvis der ikke findes to suppleanter ved det første kandidatvalg, kan der afholdes en efterfølgende afstemning for valg af suppleant eller suppleanter. De stemmeberettigede har stemmer i forhold til antal suppleanter, der er på valg. Er der to suppleant på valg, bliver den kandidat, som får flest stemmer, første suppleant, og den som får næstflest anden suppleant.

Overstiger antallet af kandidater ikke antallet af personer på valg, så behøves ingen afstemning, med mindre en af de fremmødte stemmeberettigede udtrykker ønske om det.

/Gjessø Lokalråd, 12. marts 2023