Der indkaldes hermed til den årlige generalforsamling i Gjessø Lokalråd

Onsdag d. 29. marts 2023 kl. 19 i Gjessø Forsamlingshus

Generalforsamlingen afholdes traditionen tro sammen med Gjessø Grundejerforening. Vi indleder med Gjessø Grundejerforenings generalforsamling, og afholder lokalrådets generalforsamling i umiddelbar forlængelse heraf.

Dagsorden ifølge vedtægterne

  1. Velkomst ved siddende lokalrådsformand eller andet medlem.
  2. Valg af ordstyrer.
  3. Valg af to stemmetællere.
  4. Årsberetning ved siddende lokalrådsformand.
  5. Godkendelse af årsberetningen.
  6. Fremlæggelse af revideret regnskab ved lokalrådets kasserer.
  7. Behandling af indkommende forslag og punkter.
  8. Valg til lokalråd – lige år er tre medlemmer på valg og ulige år er to medlemmer på valg.
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant for et år.
  10. Eventuelt

Forslag og emner, der ønskes behandlet og sendt til afstemning på generalforsamlingen, skal være lokalrådsbestyrelsen i hænde senest d. 8. marts 2023 – jf.§ 4 i vedtægterne (https://gjesso.dk/vedtaegter-for-gjesso-lokalrad-3/) – Forslag og emner kan sendes til lokalrådet via e-mail: mail@gjessolokalraad.dk

/Gjessø Lokalråd – 24. februar 2023