Referat:

  1.  Velkomst v/formand
  2. Valg af ordstyrer

Ordstyrer: Kristian Mortensen

  1. Valg af to stemmetællere

Stemmetællere: Carina og Vita

  1. Årsberetning ved siddende lokalrådsformand

Se formandens beretning

  1. Godkendelse af årsberetningen

Godkendt.

  1. Fremlæggelse af revideret regnskab ved lokalrådets kasserer

Se regnskab

Regnskabet godkendt.

  1. Behandling af indkomne forslag og punkter

Der er ikke indkommet forslag.

  1. Valg til lokalråd – lige år er tre medlemmer på valg, ulige år er to medlemmer på valg

Der kan ikke gennemføres valg, grundet ingen kandidater. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i løbet af april.

 

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant for et år.

Carina fortsætter som revisor. Flemming fortsat revisorsuppleant.

  1. Evt.

Mulighed for storkerede i Gjessø, blev drøftet.

Se inspiration på Storkene.dk.